කොළඹට එන්න කලින් බලන්න.

0
51
colombo

කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ කැළිකසළ වෙනත් ප්‍රදේශවල කසළ අංගනවලට භාර නොගැනීම නිසා කොළඹ නගරයට ඇතුල්වන වාහනවලින් බදු මුදලක් අයකර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තාවේ.

කොළඹ නගරයට ඇතුල්වන වාහනවලින් අයකරන බදු මුදල යොදාගෙන නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමට මේ හරහා සැලසුම් කර තිබේ.

කැළිකසල සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන විසින් අදාළ යෝජනාව නගර සභාවට ඉදිරියේදී යොමු කිරීමට නියමිත බවද වාර්තාවේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here